کمپین کتابخوانی

مصاحبه ها

2015-05-26
سعید محمدی و محمد پیام بهرام پور

مصاحبه با محمد پیام بهرام پور

مصاحبه با محمد پیام بهرام پور در گفت و گویی ۲۰ دقیقه ایی با آقای محمد پیام بهرام پور استاد سخنرانی و فن بیان,به موضوع یادگیری […]