کمپین کتابخوانی

سعید محمدی در سمینار ۲۰۲۰

سعید محمدی و محمد پیام بهرام پور,سعید محمدی مدرس تندخوانی فانتوم,محمد پیام بهرام پور مدرس فن بیان و سخنرانی