کمپین کتابخوانی

سمینار۲۰۲۰-سعیدمحمدی-مطالعه شریف

سعید محمدی و محمد پیام بهرام پور,سعید محمدی مدرس تندخوانی فانتوم,محمد پیام بهرام پور مدرس فن بیان و سخنرانی,انسان ۲۰۲۰ با حضور محمد پیام بهرام پور و سعید محمدی