کمپین کتابخوانی

تند خوانی و تقویت حافظه دانشگاه شریف

تند خوانی و تقویت حافظه دانشگاه شریف,تند خوانی توسط سعید محمدی,سمینار های سعید محمدی با موضوع تند خوانی